شوخی – تذکره شیخنا مهدی رحمتی

mehdi-rahmati-51282

روزنامه قانون [ضمیمه بی‌قانون، بشیر اسماعیلی] – آورده‌اند که در شیراز، نقل شیخنانا مهدی رحمتی ورد زبان خاص و عام شد. از آن روی که نکو مردی بود که روزها سنگربانی می‌کرد و همه شب نگاهبانی می‌داد، مباد آنکه کسی زبان بر او بر کشد یا به طعن نیشخندی بر […]