همشهری ورزشی – تیتر خوب برای استقلال اوج گرفته

951114

این جلد همشهری ورزشی فرداست؛ جلد خوبی بسته‌اند و بخصوص تیتر یک‌شان خیلی خوب است.